« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIFLUMITSOLIICSC: 1252 (Toukokuu 2018)
(E)-4-Kloori-alfa,alfa,alfa-trifluori-N-(1-imidatsoli-1-yyli)-2-propoksietyylideeni-o-toluidiini
1-(1((4-Kloori-2-(trifluorimetyyli)fenyyli)imino)-2-propoksietyyli)-1H-imidatsoli
CAS #: 99387-89-0
YK #: 3077
EC Numero: 614-708-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Haitallista nieltynä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä tai vaurioittavan sikiötä
Saattaa vahingoittaa maksaa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 9; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
TRIFLUMITSOLI ICSC: 1252
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja, fluorivetyä, kloorivetyä ja hiilimonoksidia. Reagoi vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa myrkytys-, palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C15H15ClF3N3O
Molekyylimassa: 345.8
Sulamislämpötila: 63 °C
Kiehumislämpötila: ei kiehumispistettä normaalipaineessa; hajoaa 160538 150 °C:ssa
Tiheys: 1.4 g/cm³
Liukoisuus veteen, mg/l20: 10.2 (käytännössä liukenematon)
Höyrynpaine 25 °C:ssa: merkityksetön
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.8 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Triflumitsolin CAS-numero 99387-89-0 on (E)-isomeerille ja CAS 668694-11-1 määrittelemättömälle stereokemialle.
Jos aine sisältää liuottimia, katso myös näiden liuottimien kemikaalikortit.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 715 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >5 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >3200 mg/m³.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0,57 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 1,4 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi