« Takaisin hakulomakkeelle  
URAANIDIOKSIDI (OBSOLETE)ICSC: 1251
Uraani(IV)oksidi
Musta uraanioksidi
Maaliskuu 1995
CAS #: 1344-57-6
EC Number: 215-700-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava jauhemaisena.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.    Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Vältä pölyn hengittämistä. Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa, jos jauheena.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Evakuoi vaara-alue! Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Erittäin myrkyllistä vesieliöille
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia
Saattaa vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Viileä. 
PAKKAUS
 
URAANIDIOKSIDI (OBSOLETE) ICSC: 1251
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
MUSTIA-RUSKEITA KITEITÄ TAI JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi syttyä spontaanisti kosketuksessa ilman kanssa kuumentuessaan yli 700 °C:een. 

Molekyylikaava: UO2
Molekyylimassa: 270.0
Sulamislämpötila: 2847 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 11.0
Liukoisuus veteen: ei liukene 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Altistuminen tapahtuu pääsääntöisesti hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen pölyhiukkasten hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (as U): 0.2 mg/m3, TWA; 0.6 mg/m3 STEL; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (U, liukenemattomat yhdisteet): 0.2 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/28-33-51/53; S: (1/2)-20/21-45-61; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2019, www.kemikaalikortit.fi, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi