« Takaisin hakulomakkeelle  
URAANIHEKSAFLUORIDIICSC: 1250 (Kesäkuu 2011)
Uraanifluoridi
CAS #: 7783-81-5
YK #: 2978
EC Numero: 232-028-6

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        EI vettä. Käytä jauhetta, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Vakavat ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Levitä kalsiumglukonaattia palaneille alueille. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Syövytysvammoja suussa ja kurkussa. Kurkkukipu. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Imuroi erikoisvälineillä (ks. Huomautukset) tai lakaise varovasti kuiviin tai suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

corrcancer;health haz
VAARA
Voi syövyttää metalleja
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Vahingoittaa hengitysteitä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 7; YK-lisävaara: 6.1 ja 8 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään hapoista ja orgaanisista yhdisteistä. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
URAANIHEKSAFLUORIDI ICSC: 1250
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA VETISTYVIÄ KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä fluorivedyn (ks. ICSC 0283) huuruja. Reagoi kiivaasti veden, vahvojen happojen ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: UF6
Molekyylimassa: 352.0
Härmistymislämpötila: 56°C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 5.1
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: reaktio
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 14.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Vakavia paikallisia vaikutuksia ja systeemisiä vaikutuksia kaikkien altistumisteiden kautta. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Syövyttävää. hengittäminen voi aiheuttaa voimakasta kurkun turvotusta. Tämä voi johtaa tukehtumiseen. hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja/tai hengitysteissä.. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa kuoleman. Altistuminen voi aiheuttaa vakavan keuhkovaurion. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (U): 0.2 mg/m3, TWA; 0.6 mg/m3 STEL; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); BEI 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tässä kortissa esitetyt terveysvaikutukset koskevat uraaniheksafluoridia, jolla on matala radioaktiivisuus.
ÄLÄ koskaan käytä kodin imuria aineen imurointiin, käytä vain erikoisimuria.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Kuljetus: YK 2978: RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, ei fissiili tai vapautettu fissiili; YK 2977: RADIOAKTIIVISTA AINETTA, URAANIHEKSAFLUORIDI, FISSIILI. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (U, liukoiset yhdisteet): 0.05 mg/m³ (8 h).  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 26/28-33-51/53; S: (1/2)-20/21-45-61; Huomautus: A 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi