« Takaisin hakulomakkeelle  
1,1,2,2-TETRABROMIETAANIICSC: 1235 (Lokakuu 2004)
Asetyleenitetrabromidi
Tetrabromiasetyleeni
sym-Tetrabromietaani
CAS #: 79-27-6
YK #: 2504
EC Numero: 201-191-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Vatsakipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
1,1,2,2-TETRABROMIETAANI ICSC: 1235
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN RASKAS NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen karbonyylibromidia ja bromivetyä. Reagoi vahvojen emästen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Syövyttää joitakin metalleja kuten alumiinia, magnesiumia ja sinkkiä. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: C2H2Br4 / Br2CHCHBr2
Molekyylimassa: 345.7
Kiehumislämpötila: 243.5°C
Sulamislämpötila: 0 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.96
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 24 °C:ssa: 5.32
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 11.9
Itsesyttymislämpötila: 335°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.8  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Muthmannin neste on myös synonyymi. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 ppm; 7 mg/m³ (8 h).
HTP: 3 ppm; 43 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 5250 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 549 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+; R: 26-36-52/53; S: (1/2)-24-27-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi