« Takaisin hakulomakkeelle  
TYPPITRIFLUORIDIICSC: 1234 (Lokakuu 2004)
Typpifluoridi
Trifluoriamiini
Trifluoriammoniakki
Perfluoriammoniakki
CAS #: 7783-54-2
YK #: 2451
EC Numero: 232-007-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.    EI saa päästää kosketuksiin syttyvien aineiden kanssa. EI saa päästää kosketuksiin pelkistävien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho     Riisu tahriintunut vaatetus. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen      

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2; YK-lisävaara: 5.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. Erillään palavista aineista ja pelkistävistä aineista. Viileä. 
PAKKAUS
 
TYPPITRIFLUORIDI ICSC: 1234
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fluoridia. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti ammoniakin, hiilimonoksidin, diboraanin, vedyn, rikkivedyn, metaanin ja tetrafluorihydratsiinin kanssa. Tämä muodostaa räjähdysvaaran. Syövyttää metalleja. Aine hajoaa sähkökipinöiden vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: NF3
Molekyylimassa: 71.0
Kiehumislämpötila: -129°C
Sulamislämpötila: -208.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): ks. Huomautukset
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 2.45 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa ja munuaisissa. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa fluoroosin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; BEI 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Nesteen tiheys kiehumislämpötilassa: 1.885 kg/l.
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Methemoglobinemiaa on havaittu eläimillä mutta merkitys ihmisille on epäselvä.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy.
Käytä suojaimia kääntäessäsi säiliötä.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 29 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi