« Takaisin hakulomakkeelle  
FLUORIPIIHAPPOICSC: 1233 (Lokakuu 2004)
Heksafluoripiihappo
Divetyheksafluorisilikaatti
Hydropiifluorihappo
CAS #: 16961-83-4
YK #: 1778
EC Numero: 241-034-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsan kouristavia kipuja. Oksentelu. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin rautaisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Särkymätön pakkaus.
Laita särkyvä pakkaus suljettavaan särkymättömään astiaan.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
FLUORIPIIHAPPO ICSC: 1233
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SAVUAVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen fluorivetyä. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. Reagoi veden ja höyryn kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Syövyttää lasia ja kivitavaraa. Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Tämä aine (vedetön olomuoto) dissosioituu lähes välittömästi silikonitetrafluoridiksi ja syövyttäväksi ja myrkylliseksi fluorivedyksi. 

Molekyylikaava: F6H2Si / H2SiF6
Molekyylimassa: 144.1
Hajoaa
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): ks. Huomautukset
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine: ks. Huomautukset 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia luissa ja hampaissa. Tämä voi johtaa fluoroosiin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Myydään ainoastaan vesiliuoksena.
Jähmettymislämpötila 60-70 % liuokselle: jähmettyy n. 19°C:ssa muodostaen kiteisen dihydraatin.
Muut sulamispisteet: <-30°C (35% liuos).
Suhteellinen tiheys 61% liuokselle on 1.46 ja 35% liuokselle 1.38.
Höyrynpaine 35% liuokselle on n. 3 kPa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Aineen hajoamislämpötilasta ei ole tietoa.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 430 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34; S: (1/2)-26-27-45; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi