« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMTETRABORAATTIICSC: 1229 (Huhtikuu 2014)
Natriumbiboraatti
Natriumpyroboraatti
Boorinatriumoksidi
Sulanut booraksi
CAS #: 1330-43-4
EC Numero: 215-540-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Ripuli. Heikkous. Uneliaisuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
NATRIUMTETRABORAATTI ICSC: 1229
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ TAI JAUHETTA. MUUTTUU LÄPINÄKYMÄTTÖMÄKSI VAIKUTUKSESTA ILMAN. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa 1575 °C:ssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen natriumoksidia. 

Molekyylikaava: Na2B4O7 / Na2*2B2O3
Molekyylimassa: 201.3
Hajoaa 1575 °C:ssa
Sulamislämpötila: 742 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.4
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 2.56  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa toimintavajeisiin. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus , erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihotulehduksen. Aineella voi olla vaikutuksia ylähengitysteissä ja kiveksissä. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 2 mg/m3, TWA; 6 mg/m3 STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.75 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (B): 0.5 mg/m³ (8 h).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
R: 60-61; S: 53-45; Varoitusmerkki: T 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi