« Takaisin hakulomakkeelle  
SINKKINITRAATTIICSC: 1206 (Huhtikuu 2017)
Sinkkidinitraatti
CAS #: 7779-88-6
YK #: 1514
EC Numero: 231-943-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Ks. Kemialliset vaarat Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.    Käytä runsaasti vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Huuhdo loput runsaalla vedellä. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleexcl mark;warnenviro;aqua
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista ja muista yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
SINKKINITRAATTI ICSC: 1206
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja ja sinkin oksideja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Reagoi kiivaasti hiilen, kuparin, metallisulfidien, fosforin ja rikin kanssa. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: N2O6Zn / Zn(NO3)2
Molekyylimassa: 189.4
Sulamislämpötila: ~110 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.07 (heksahydraatti)
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 200 (erittäin hyvä) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä, erityisesti jos jauheena. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (Zn, alveolijae): 0.1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(4); (Zn, hengittyvä jae): 2 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(2); raskausvaarallisuusryhmä: C; (DFG 2016) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Muut sulamispisteet: 45.5°C (trihydraatti), 36.4°C (heksahydraatti). 

LISÄTIETOJA
  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2024, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi