« Takaisin hakulomakkeelle  
RIKKITRIOKSIDIICSC: 1202 (Lokakuu 2002)
CAS #: 7446-11-9
YK #: 1829
EC Numero: 231-197-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa emästen, palavien aineiden, pelkistävien aineiden tai veden kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin emästen, palavien aineiden, pelkistävien aineiden tai veden kanssa.    EI vettä sisältäviä aineita. EI vettä. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Vakavat ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Pahoinvointi. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Toimita lääkärin hoitoon . Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. Imeytä jäljelle jäävä neste kuivaan hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Kuiva. Säilytä 17 - 25 °C:ssa. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Ilmatiivis. 
RIKKITRIOKSIDI ICSC: 1202
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SAVUAVA HYGROSKOOPPINEN VÄRITÖN NESTE TAI VÄRITTÖMIÄ-VALKOISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. Ks. Huomautukset. 

Kemialliset vaarat
Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien ja orgaanisten yhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti veden ja kostean ilman kanssa. Tämä muodostaa rikkihappoa. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: SO3
Molekyylimassa: 80.1
Kiehumislämpötila: 45°C
Sulamislämpötila: ks. Huomautukset
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.9
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine: ks. Huomautukset
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.2-2 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia keuhkoille. Toistuva tai pitkäaikainen aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa vaikutuksia hampaille. Tämä voi johtaa hammaseroosioon. Tätä ainetta sisältävät vahvat epäorgaaniset happohuurut ovat ihmisessä syöpää aiheuttavia. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Vettä EI saa kaataa aineeseen; liuotettaessa tai laimennettaessa lisätään aina ainetta hitaasti veteen.
Aineen alfa-muodon sulaessa muodostuu gamma-muoto ja höyrynpaine nousee voimakkaasti aiheuttaen räjähdysvaaran.
Sulamispiste on 62, 33 ja 17 °C alfa-, beta- ja gamma-muodolle.
Höyrynpaine on 9.7, 45.9 ja 57.7 kPa 25°C:ssa alfa-, beta- ja gamma-muodolle. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 3.3 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi