« Takaisin hakulomakkeelle  
STYREENIOKSIDIICSC: 1201 (Huhtikuu 2006)
(Epoksietyyli)bentseeni
1,2-Epoksietyylibentseeni
Styreeni-7,8-oksidi
Fenyylietyleenioksidi
Fenyylioksiraani
Styreeniepoksidi
Styryylioksidi
CAS #: 96-09-3
EC Numero: 202-476-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 76°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin happojen tai emästen kanssa.  Käytä yli 76°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Uneliaisuus. Tajuttomuus. Oksentelu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojavaatetus. Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health haz
VAARA
Palava neste
Haitallista nieltynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää silmiä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Voi aiheuttaa syöpää 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
STYREENIOKSIDI ICSC: 1201
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan yli leimahduspisteen, happojen ja emästen vaikutuksesta. 

Molekyylikaava: C8H8O / C6H5CHCH2O
Molekyylimassa: 120.2
Kiehumislämpötila: 194°C
Sulamislämpötila: -36.7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.05
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.3 (huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 40
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.30
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.001
Leimahduspiste: 76 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 498°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-22
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.61  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Tämä aine on todennäköisesti ihmisessä syöpää aiheuttava. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA; (iho); (DSEN) A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2000 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 930 mg/kg.
Aine on luokiteltu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi. Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (1267/2019) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (452/2020).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T; R: 45-21-36; S: 53-45; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi