« Takaisin hakulomakkeelle  
KROMI(VI)OKSIDIICSC: 1194 (Huhtikuu 2013)
Kromitrioksidi
Kromihappo
Kromianhydridi
CAS #: 1333-82-0
YK #: 1463
EC Numero: 215-607-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden tai pelkistävien aineiden kanssa.    EI vettä. Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Kurkkukipu. Yskä. Vinkuva hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Oksentelu. Vatsakipu. Polttava tunne. Ripuli. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam circleskull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Voi edistää tulipaloa; hapettava
Myrkyllistä nieltynä
Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettynä
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Saattaa aiheuttaa perimävaurioita
Saattaa aiheuttaa syöpää
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa munuaisia pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Vahingoittaa nenää pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 6.1 ja 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista, emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KROMI(VI)OKSIDI ICSC: 1194
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTTOMIA, TUMMANPUNAISIA, VETISTYVIÄ KITEITÄ, HIUTALEITA TAI RAKEISTA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Ei tietoa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 250 °C:ssa . Tämä muodostaa kromioksidia ja happea. Tämä lisää palovaaraa. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on vahva happo. Reagoi kiivaasti emästen kanssa ja syövyttää. 

Molekyylikaava: CrO3
Molekyylimassa: 100.0
Hajoaa 250 °C:ssa
Sulamislämpötila: 197 °C
Tiheys: 2.7 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 61.7 (hyvä) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia munuaisissa ja maksassa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman. Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa nenän haavautumisen. Tämä voi johtaa nenän väliseinän puhkeamiseen. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa. Tämä voi johtaa munuaisten toimintavajeeseen. Tämä aine on ihmisessä syöpää aiheuttava. Eläinkokeiden perusteella tämä aine saattaa vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Cr(VI), hengittyvä jae): 0.0002 mg/m3, TWA; 0.0005 mg/m3 STEL; A1 (tiedetään aiheuttavan syöpää ihmiselle); (iho); (DSEN) (RSEN).
EU-OEL: (Cr): 0.005 mg/m3 TWA; (ks. Huomautukset).
MAK: (hengittyvä jae): imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 1; sukusolumutageenisuusryhmä: 2 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Astman oireet ilmaantuvat usein vasta muutamien tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Jokaisen, jolla on ollut tästä aineesta johtuvia astmaoireita, tulee myöhemmin välttää altistumista aineelle.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Raja-arvoa EU-OEL 0,010 mg/m³ sovelletaan 17. tammikuuta.2025 asti. Hitsauksessa, plasmaleikkauksessa tai vastaavissa työprosesseissa, joissa syntyy huuruja, sovelletaan mainittuna aikana kuitenkin raja-arvoa 0,025 mg/m³. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Cr(VI)-yhdisteet): 0,005 mg/m³ (8 h) (Suomi 2016).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, polyetyleeni, polyvinyylikloridi, fluorikumi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: Virtsan kromi 0,20 µmol/l (kuusiarvoiselle kromille altistuvat). Raskaana olevien ei tule altistua kuusiarvoiselle kromille eli virtsan kromipitoisuus ei tule ylittää altistumattomien viiterajaa 0,01 µmol/l. (Työterveyslaitos 2016).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 25 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 30 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 87 mg/m³.
Aine on luokiteltu Suomessa syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaksi (ryhmä 3). Aineen käytössä on noudatettava valtioneuvoston asetusta työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta (716/2000) ja sen nojalla annettuja määräyksiä sekä lakia syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä (717/2001).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 40 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T+, N; R: 45-46-9-24/25-26-35-42/43-48/23-62-50/53; S: 53-45-60-61; Huomautus: E 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2021, palaute: kemikaalikortit@ttl.fi