« Takaisin hakulomakkeelle  
N,N'-DIFENYYLI-para-FENYYLEENIDIAMIINIICSC: 1181 (Marraskuu 2019)
N,N'-difenyyli-p-fenyleenidiamiini
N,N-Difenyyli-1,4-bentseenidiamiini
1,4-bis(Fenyyliamino)bentseeni
1,4-Dianiliinibentseeni
CAS #: 74-31-7
EC Numero: 200-806-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
N,N'-DIFENYYLI-para-FENYYLEENIDIAMIINI ICSC: 1181
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ KITEITÄ TAI HARMAITA JAUHETTA. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen hiilimonoksidia ja typen oksideja. Reagoi hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H5NHC6H4NHC6H5 / C18H16N2
Molekyylimassa: 260.3
Sulamislämpötila: 150-151 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.2
Liukoisuus veteen: ei liukene
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 9.0
Leimahduspiste: 232 °C c.c. 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2370 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi