« Takaisin hakulomakkeelle  
n-HEPTAANIHAPPOICSC: 1179 (Huhtikuu 2017)
Enantyylihappo
n-Heptyylihappo
Heptaanihappo
CAS #: 111-14-8
YK #: 3265
EC Numero: 203-838-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta. Ks. Kemialliset vaarat.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Päänsärky. Pahoinvointi. Vaikeutunut hengitys. Oksentelu. Vinkuva hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Ihon palovammat. Kipu. Rakkulat.  Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsan kouristavia kipuja. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa
Haitallista hengitettynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
n-HEPTAANIHAPPO ICSC: 1179
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KIRKAS ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja. Reagoi monien kemikaalien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä kaasuja. 

Molekyylikaava: CH3(CH2)5COOH/C7H14O2
Molekyylimassa: 130.2
Kiehumislämpötila: 223°C
Sulamislämpötila: -7.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 15 °C:ssa: 0.242
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 1.3
Leimahduspiste: >110 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.42 (arvioitu)
Itsesyttymislämpötila: 255°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.1-10.1
Viskositeetti: 4.8 mm²/s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Suurien pitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön, mutta vain jos on esiintynyt syövyttäviä vaikutuksia silmissä ja ylähengitysteissä. Ks. Huomautukset. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7000 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34; S: (1/2)-26-28-36/37/39-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi