« Takaisin hakulomakkeelle  
1-TRIDEKANOLIICSC: 1176 (Huhtikuu 2017)
n-Tridekyylialkoholi
n-Tridekaani-1-oli
CAS #: 112-70-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Jos nesteenä: kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Jos kiinteänä: lakaise vuotanut aine suljettaviin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista pelkistävistä aineista. Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. ÄLÄ säilytä tai kuljeta astioissa, jotka on tehty alumiinista. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
 
1-TRIDEKANOLI ICSC: 1176
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN NESTE TAI KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen pelkistysaineiden kanssa. Tämä muodostaa lämpöä ja syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Syövyttää alumiinia. 

Molekyylikaava: CH3(CH2)11CH2OH/C13H28O
Molekyylimassa: 200.4
Kiehumislämpötila: 274°C
Sulamislämpötila: 30-32 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.8
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.01 (erittäin huono)
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.9
Leimahduspiste: 121 °C o.c. (isomeerien seos)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 8.52
Itsesyttymislämpötila: 260°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5600 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi