« Takaisin hakulomakkeelle  
FUMAARIHAPPOICSC: 1173 (Kesäkuu 2011)
(E)-2-Buteenidihappo
trans-1,2-Etyleenidikarboksyylihappo
Allomaleiinihappo
Boletikhappo
CAS #: 110-17-8
EC Numero: 203-743-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Estä pölyn kertyminen. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

VAROITUS
Ärsyttää silmiä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettavista aineista. 
PAKKAUS
 
FUMAARIHAPPO ICSC: 1173
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTON VÄRITÖN KITEINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa syövyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syttyviä kaasuja. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C4H4O4 / COOH-CH=CHCOOH
Molekyylimassa: 116.1
Härmistymislämpötila: 200°C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.64 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.63 (huono)
Itsesyttymislämpötila: 375°C (jauhe)
Leimahduspiste: 273 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.46 (arvioitu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 9300 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi