« Takaisin hakulomakkeelle  
DIBUTYYLITINADILAURAATTIICSC: 1171 (Toukokuu 2018)
Dibutyylibis((1-oksododekyyli)-oksi)stannaani
Dibutyylibis(lauroyylioksi)tina
CAS #: 77-58-7
YK #: 3146
EC Numero: 201-039-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warncancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Epäillään aiheuttavan perimävaurioita
Saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä
Vahingoittaa immuunijärjestelmää pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
DIBUTYYLITINADILAURAATTI ICSC: 1171
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
KELTAINEN ÖLJYMÄINEN NESTE TAI VAHAMAISIA KITEITÄ. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja palaessaan Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: (C4H9)2Sn(OOC(CH2)10CH3)2 / C32H64O4Sn
Molekyylimassa: 631.6
Kiehumislämpötila 1.3kPa:ssa: 205°C
Sulamislämpötila: 22-24 °C
Höyrynpaine: merkityksetön
Liukoisuus veteen: ei liukene
Leimahduspiste: 191 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 1.05 g/cm³
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.44  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa, munuaisissa, ruoansulatuskanavassa ja immuunijärjestelmässä. Voi vahingoittaa ihmisen lisääntymistä tai kehitystä Voi aiheuttaa periytyviä perimävaurioita ihmisen sukusoluissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (Sn): 0.1 mg/m3, TWA; 0.2 mg/m3 STEL; (iho); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: (Sn): 0.02 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); syöpävaarallisuusluokka: 4; raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Vältettävä päästämistä ympäristöön normaalikäytöstä poikkeavissa tilanteissa. 

HUOMAUTUKSET
Muut YK-numerot: 2788 orgaaninen tinayhdiste, nestemäinen, N.O.S 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (Sn): 0.1 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (Sn): 0.3 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 175 mg/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi