« Takaisin hakulomakkeelle  
2,3-BUTAANIDIONIICSC: 1168 (Huhtikuu 2009)
Diasetyyli
Dimetyyliglyoksaali
Dimetyylidiketoni
2,3-Diketobutaani
Butaanidioni
CAS #: 431-03-8
YK #: 2346
EC Numero: 207-069-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus.  Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, vesisumua, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Pahoinvointi. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu. Polte.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Haitallista nieltynä
Myrkyllistä hengitettynä
Ärsyttää ihoa
Ärsyttää voimakkaasti silmiä
Vahingoittaa hengityselimistöä hengitettynä
Vahingoittaa hengityselimistöä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Erillään : ks. Kemialliset Vaarat. 
PAKKAUS
 
2,3-BUTAANIDIONI ICSC: 1168
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VIHREÄ-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Reagoi kiivaasti vahvojen happojen, vahvojen emästen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: CH3COCOCH3 / C4H6O2
Molekyylimassa: 86.1
Kiehumislämpötila: 88°C
Sulamislämpötila: -2.4 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 20
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 7.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 0.99
Leimahduspiste: 6 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 365°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.4-13
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.34  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Aine on ärsyttävää iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, keuhkoissa ja hengityselimissä. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen höyrylle voi vaikuttaa keuhkoihin Tämä voi johtaa toimintavajeeseen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.01 ppm TWA; 0.02 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 0.071 mg/m3, 0.02 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 0.07 mg/m3, 0.02 ppm TWA; 0.36 mg/m3, 0.1 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aineen ympäristövaikutuksia ei ole tutkittu riittävästi. 

HUOMAUTUKSET
Tälle aineelle ja samanaikaisesti myös muille aineille altistuneilla työntekijöillä on havaittu suurentunut riski sairastua obliteroivaan bronkioliittiin (umpeuttavaan pienten keuhkoputkien tulehdukseen). Tähän kuuluvat mm. 2,3-butaanidionin (diasetyyli) valmistus kemianteollisuudessa, 2,3-butaanidionin (diasetyyliä) sisältävien aromien valmistus, diasetyyliä sisältävien voiaromisten elintarvikkeiden (esim. mirkopopcorn) valmistus.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.02 ppm; 0.07 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.10 ppm; 0.36 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600-3400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 46-100mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi