« Takaisin hakulomakkeelle  
HEKSAANIHAPPOICSC: 1167 (Maaliskuu 1998)
Butyylietikkahappo
Kapronihappo
n-Kapronihappo
CAS #: 142-62-1
YK #: 2829
EC Numero: 205-550-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden kanssa.    Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
HEKSAANIHAPPO ICSC: 1167
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ÖLJYMÄINEN, VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko happo. Reagoi kiivaasti happojen, vahvojen emästen ja hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H12O2 / CH3(CH2)4COOH
Molekyylimassa: 116.2
Kiehumislämpötila: 205°C
Sulamislämpötila: -3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.93
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1.1
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 102 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 380°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.3-9.3
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.88  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2050 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 630 ul/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 88 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi