« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLI-TERT-BUTYYLIEETTERIICSC: 1164 (Marraskuu 2000)
tert-Butyylimetyylieetteri
MTBE
Metyyli-1,1-dimetyylietyylieetteri
2-Metoksi-2-metyylipropaani
CAS #: 1634-04-4
YK #: 2398
EC Numero: 216-653-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä jauhetta, AFFF, vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Uneliaisuus. Huimaus. Päänsärky. Heikkous. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista hapoista. 
PAKKAUS
 
METYYLI-TERT-BUTYYLIEETTERI ICSC: 1164
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. 

Molekyylikaava: (CH3)3COCH3 / C5H12O
Molekyylimassa: 88.2
Kiehumislämpötila: 55°C
Sulamislämpötila: -109 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.7
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 4.2
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.5
Leimahduspiste: -28 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 375°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.6-15.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.06  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 50 ppm TWA; A3 (tiedetään aiheuttavan syöpää eläimille, merkitys ihmiselle epäselvä).
MAK: 180 mg/m3, 50 ppm; syöpävaarallisuusluokka: 3B; raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 183.5 mg/m3, 50 ppm TWA; 367 mg/m3, 100 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Aine muodostaa peroksideja huomattavasti epätodennäköisemmin kuin muut eetterit. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 180 mg/m³ (8 h).
HTP: 100 ppm; 360 mg/m³ (15 min).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, etyleenivinyylialkoholi.
Biomonitoroinnin toimenpideraja BTR: virtsan tert-butyylialkoholi 30 µmol/. Raskauden aikana sovelletaan toimenpiderajana arvoa 4 µmol/l, joka vastaa 10 % tavallisista ohjearvoista.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4000 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 23576 ppm.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 110 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F, Xi; R: 11-38; S: (2)-9-16-24 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi