« Takaisin hakulomakkeelle  
GLYOKSAALI (40% liuos)ICSC: 1162 (Heinäkuu 2003)
1,2-Etaanidioni
Biformyyli
Etaanidiaali
Oksaalialdehydi
CAS #: 107-22-2
EC Numero: 203-474-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä hiilidioksidia, vaahtoa, jauhetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kasvosuoja ja suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
GLYOKSAALI (40% liuos) ICSC: 1162
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-VAALEANKELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: C2H2O2 / OHCCHO
Molekyylimassa: 58.0
Kiehumislämpötila: 104°C
Sulamislämpötila: -14 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.27
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 1.27
Leimahduspiste: >100 °C
Itsesyttymislämpötila: 285°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.85  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia tai höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); syöpävaarallisuusluokka: 3B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Ainetta on myös kaupallisesti saatavana kiteisenä dihydraattina (80% glyoksaalia).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,02 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2960 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 2410 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10 ml/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 20-36/38-43-68; S: (2)-36/37; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi