« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIETYLEENIGLYKOLIICSC: 1160 (Maaliskuu 1996)
2,2'-(1,2-Etaanidiyylibis(oksi))-bisetanoli
2,2'-Etyleenidioksibis(etanoli)
Triglykoli
CAS #: 112-27-6
EC Numero: 203-953-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.   
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
TRIETYLEENIGLYKOLI ICSC: 1160
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C6H14O4 / HOCH2(CH2CH2O)2CH2OH
Molekyylimassa: 150.2
Kiehumislämpötila: 285°C
Sulamislämpötila: -5 - -7 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: erittäin hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.02
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Leimahduspiste: 165 °C
Itsesyttymislämpötila: 371°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-9.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -1.24/-1.9 (laskettu) 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 1000 mg/m3; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: B 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Aineen haittavaikutuksia terveyteen on tutkittu, mutta mitään ei ole löydetty. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 17 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi