« Takaisin hakulomakkeelle  
TEPPICSC: 1158 (Huhtikuu 2017)
Tetraetyylipyrofosfaatti
Difosforihappo, tetraetyyliesteri
Tetraetyylidifosfaatti
CAS #: 107-49-3
YK #: 3018
EC Numero: 203-495-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Orgaanisia liuottimia sisältävät nestemäiset valmisteet voivat olla syttyviä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara jos valmisteet sisältävät syttyviä/räjähtäviä liuottimia.  EI avotulta.    Käytä runsaasti vettä, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! EHKÄISE LASTEN JA NUORTEN ALTISTUMISTA! ENSIAPU: KÄYTÄ HENKILÖNSUOJAIMIA OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Huimaus. Silmäterän supistuminen, lihaskouristus, voimakas syljeneritys. Hikoilu. Vaikeutunut hengitys. Yskä. Heikkous. Vatsan kouristavia kipuja. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu. Koordinaatiohäiriö. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Poista välittömästi altistumispaikalta. Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho IMEYTYY HELPOSTI! Punoitus. Kipu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Ks. Huomautukset. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Ks. Huomautukset. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä, mutta vain jos EI esiinny kouristuksia. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VAARA
Tappavaa nieltynä tai joutuessaan iholle
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Vahingoittaa hermostoa
Vahingoittaa hermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
Erittäin myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: I 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
TEPP ICSC: 1158
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa yli 170 °C:ssa . Tämä muodostaa syttyvää kaasua (eteeniä) ja myrkyllisiä huuruja sisältäen fosforin oksideja. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. Aine on useimpia metalleja syövyttävää. 

Molekyylikaava: C8H20O7P2 / (C2H5O)2-PO-O-PO-(OC2H5)2
Molekyylimassa: 290.2
Tiheys: 1.18 g/cm³
Liukoisuus veteen: hyvä
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 2
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 10
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: >110 °C c.c.
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.94  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia hermostossa koliiniesteraasin inhibition vaikutuksesta. Ks. Välittömät Vaarat/Oireet. Tämä voi johtaa kouristuksiin, hengitysvajeeseen, sydämen toimintahäiriöön ja kuolemaan. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa , ruiskutuksen yhteydessä paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Koliiniesteraasi-inhibiittori. Kumulatiiviset vaikutukset ovat mahdollisia. Ks. Välittömät vaarat/Oireet. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (hengittyvä jae): 0.01 mg/m3, TWA; (iho); BEI.
MAK: 0.060 mg/m3, 0.005 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää nisäkkäisiin, lintuihin ja mehiläisiin. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Eristä saastuneet vaatteet sulkemalla ne esim. muovisäkkiin tms.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 ug/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 2400 ug/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 1.1-1.9 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T+, N; R: 27/28-50; S: (1/2)-36/37/39-38-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi