« Takaisin hakulomakkeelle  
METYLAALIICSC: 1152 (Huhtikuu 2017)
Dimetoksimetaani
Formaali
Formaldehydidimetyyliasetaali
Dimetyylioksimetaani
CAS #: 109-87-5
YK #: 1234
EC Numero: 203-714-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä. Kuumeneminen aiheuttaa paineen nousun ja repeämisvaaran.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa vahvojen hapettavien aineiden tai vahvojen emästen kanssa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin vahvojen hapettavien aineiden tai vahvojen emästen kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn.  Käytä vesisumua, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia, alkoholia kestävää vaahtoa.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Kurkkukipu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain alhaisen kiehumispisteen orgaanisille höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Peitä valunut aine hiekalla tai muulla ei-palavalla aineella. Kokoa vuotava neste kannellisiin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warn
VAARA
Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja vahvoista emäksistä. Viileä. Säilytä pimeässä. Hyvin suljettu. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
METYLAALI ICSC: 1152
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
ERITTÄIN HAIHTUVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. 

Kemialliset vaarat
Aine voi todennäköisesti muodostaa räjähtäviä peroksideja kosketuksessa ilman kanssa. Voi räjähtää kuumentuessaan. Reagoi voimakkaasti voimakkaiden hapettimien ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C3H8O2 / CH2-(OCH3)2
Molekyylimassa: 76.1
Kiehumislämpötila: 42°C
Sulamislämpötila: -105 °C
Tiheys: 0.86 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 28.5 (hyvä)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 42.6
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.6
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.7
Leimahduspiste: -31 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 235°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2 - 19.9
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.18  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajuttomuutta. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1000 ppm TWA.
MAK: 1600 mg/m3, 500 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aineen ympäristövaikutuksia on tutkittu riittävästi, mutta merkittäviä vaikutuksia ei ole löytynyt. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne.
Metylaali metaboloituu metanoliksi ja formaldehydiksi, ja voi näin ilmentää samoja myrkyllisiä reaktioita kuin nämä yhdisteet.
Ks. ICSC 0057 ja 0275. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1000 ppm; 3200 mg/m³ (8 h).
HTP: 1300 ppm; 4100 mg/m³ (15 min).
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi