« Takaisin hakulomakkeelle  
n-BUTYYLIEETTERIICSC: 1150 (Huhtikuu 2017)
Di-n-butyylieetteri
1,1'-Oksibis(butaani)
1-Butoksibutaani
Dibutyylieetteri
CAS #: 142-96-1
YK #: 1149
EC Numero: 205-575-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 25°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Käytä yli 25°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho.  Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Pahoinvointi. Kurkkukipu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Peitä valunut aine vaahdolla. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää silmiä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
n-BUTYYLIEETTERI ICSC: 1150
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi muodostaa räjähtäviä peroksideja , erityisesti vedettömässä olomuodossa. Reagoi kiivaasti typpitrikloridin ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi vahvojen happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C8H18O / (CH3CH2CH2CH2)2O
Molekyylimassa: 130.2
Kiehumislämpötila: 142°C
Sulamislämpötila: -95 °C
Tiheys (20 °C:ssa): 0.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: <0.1 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.46
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.5
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Viskositeetti: 0.86 mm²/s 20 °C:ssa
Leimahduspiste: 25 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 175°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.9-8.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.21  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Tarkista peroksidit ennen tislausta; jos niitä löytyy, poista ne. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 7400 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 10 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 32.5 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 26 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-36/37/38-52/53; S: (2)-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi