« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMTRIKLOORIASETAATTIICSC: 1139 (Kesäkuu 2002)
TCA-natrium
TCA
STCA
Trikloorietikkahappo, natriumsuola
CAS #: 650-51-1
EC Numero: 211-479-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista emäksistä. Kuiva. 
PAKKAUS
 
NATRIUMTRIKLOORIASETAATTI ICSC: 1139
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPINEN VALKOINEN-KELTAINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa kloroformia (ks. ICSC 0027). 

Molekyylikaava: C2Cl3NaO2 / CCl3CO2Na
Molekyylimassa: 185.4
Hajoaa 165 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 120 (erittäin hyvä)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.002  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus nopeasti ruiskutuksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä aine pääsee ympäristöön normaalissa käytössä. Kaikkea ylimääräistä ympäristöön pääsyä esim. hävityksen yhteydessä tulee kuitenkin välttää. 

HUOMAUTUKSET
Kaupallisissa tuotteissa käytetyt liuottimet voivat muuttaa fysikaalisia ominaisuuksia ja myrkyllisyyttä.
Joissakin maissa TCA on lyhenne myös trikloorietikkahapolle (ICSC #0586). 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3320 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >2 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >365 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi, N; R: 37-50/53; S: (2)-46-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi