« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMBISULFIITTI 38-40 % VESILIUOSICSC: 1134 (Toukokuu 2018)
Natriumvetysulfiittiliuos
Natriummetabisulfiittiliuos
CAS #: 7631-90-5
EC Numero: 231-548-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen tai hapettimien kanssa.  EI saa päästää kosketuksiin happojen tai vahvojen hapettavien aineiden kanssa.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Vinkuva hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain happamille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin ei-metallisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Huuhdo loput runsaalla vedellä. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

excl mark;warn
VAROITUS
Haitallista nieltynä 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, vahvoista hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
NATRIUMBISULFIITTI 38-40 % VESILIUOS ICSC: 1134
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen kanssa. Tämä muodostaa rikin oksideja. Reagoi happojen ja voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Aine on heikko happo. Syövyttää metalleja. 

Molekyylikaava: NaHO3S/NaHSO3
Molekyylimassa: 104.06
Kiehumislämpötila: 104°C
Sulamislämpötila: <-5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.34
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 2.4
Viskositeetti: 3.64 mPa*s 20 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää iholle, silmille, hengityselimille ja ruoansulatuskanavalle. Altistuminen voi aiheuttaa astman kaltaisia oireita tai ihottumaa herkillä yksilöillä. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa astman kaltaisia oireita. Aineella voi olla vaikutuksia ihossa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää veden laatuun. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 204 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 119 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-31; S: (2)-25-46; Huomautus: B 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi