« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMNITRIITTIICSC: 1120 (Huhtikuu 2000)
Typpihappo, natriumsuola
CAS #: 7632-00-0
YK #: 1500
EC Numero: 231-555-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava, mutta kiihdyttää muiden aineiden palamista. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI saa päästää kosketuksiin palavien aineiden kanssa.    Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Sydämen tiheälyöntisyys. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.1; YK-lisävaara: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään palavista aineista, pelkistävistä aineista ja hapoista. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
NATRIUMNITRIITTI ICSC: 1120
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HYGROSKOOPPISTA VALKOISTA-KELTAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Voi räjähtää kuumentuessaan yli 530 °C:n. Hajoaa kosketuksessa happojen kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä typen oksidien huuruja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi palavien ja pelkistävien materiaalien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Liuos vedessä on heikko emäs. Reagoi alumiinin, ammoniumyhdisteiden ja amiinien kanssa. 

Molekyylikaava: NaNO2
Molekyylimassa: 69.0
Hajoaa kiehumislämpötilan alapuolella
Sulamislämpötila: ei sulamispistettä; hajoaa at 280 °C:ssa
Tiheys: 2.2 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 82
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.7  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä ja veressä. Tämä voi johtaa alhaisempaan verenpaineeseen ja methemoglobiinin muodostumiseen. Altistuminen voi aiheuttaa kuoleman. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 85 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 5.5 mg/m³.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: O, T, N; R: 8-25-50; S: (1/2)-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi