« Takaisin hakulomakkeelle  
DIKLOORIMONOFLUORIMETAANIICSC: 1106 (Lokakuu 1999)
Fluoridikloorimetaani
HCFC 21
Fluorihiili 21
Dikloorifluorimetaani
CAS #: 75-43-4
YK #: 1029
EC Numero: 200-869-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä kaasusäiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Uneliaisuus. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho NESTEKOSKETUS: PALELTUMA.  Kylmänsuojakäsineet. Suojavaatetus.  PALELTUMA: huuhtele runsaalla vedellä, ÄLÄ riisu vaatteita. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.   

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. EI suoraa vesisuihkua nesteeseen. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 2.2 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila, jos sisällä rakennuksessa. 
PAKKAUS
 
DIKLOORIMONOFLUORIMETAANI ICSC: 1106
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN KAASU TAI PURISTETTY NESTEYTETTY KAASU, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Kaasu on ilmaa raskaampaa ja voi kerääntyä mataliin tiloihin aiheuttaen hapenpuutetta. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa syövyttäviä ja erittäin myrkyllisiä huuruja (kloorivety - ks. ICSC 0163, fluorivety - ks. ICSC 0283 ja fosgeeni - ks. ICSC 0007). Reagoi jauhetun alumiinin, sinkin ja magnesiumin kanssa. Reagoi happojen ja happohuurujen kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä kloridien ja fluoridien huuruja. Syövyttää joitakin muoveja, kumia ja pinnoitteita. 

Molekyylikaava: CHCl2F
Molekyylimassa: 102.9
Kiehumislämpötila: 8.9°C
Sulamislämpötila: -135 °C
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 1 (huono)
Höyrynpaine, kPa 21 °C:ssa: 159
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.8
Itsesyttymislämpötila: 522°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.55  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Neste voi aiheuttaa paleltuman. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa korkeina pitoisuuksina. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä. 

Hengitystieriski
Tästä kaasusta syntyy hyvin nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan säiliön rikkoutuessa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA.
MAK: 43 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(2) 

YMPÄRISTÖ
Vältä aineen päästämistä ympäristöön otsoonikehävaikutusten vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
Suuret pitoisuudet ilmassa aiheuttavat hapenpuutetta, mistä voi seurata tajuttomuus tai kuolema.
Tarkista happipitoisuus ennen alueelle menoa.
Haju ei varoita myrkyllisistä pitoisuuksista.
EI saa käyttää tulen tai kuumien pintojen läheisyydessä eikä hitsauksen aikana.
Käännä vuotava säiliö vuotokohta ylöspäin, jolloin kaasun vuotaminen nestemäisenä estyy. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 40 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 ppm; 80 mg/m³ (15 min).
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 49900 ppm.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi