« Takaisin hakulomakkeelle  
4-METOKSIFENOLIICSC: 1097 (Lokakuu 2004)
Hydrokinonimonometyylieetteri
Mekvinoli
p-Hydroksianisoli
CAS #: 150-76-5
EC Numero: 205-769-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus. Polttava tunne. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin suljettaviin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista emäksistä, happoanhydrideistä ja happoklorideista. 
PAKKAUS
 
4-METOKSIFENOLI ICSC: 1097
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISTA-KELLANRUSKEAA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, vahvojen emästen, happoanhydridien ja happokloridien kanssa. Liuos vedessä on heikko happo. 

Molekyylikaava: C7H8O2 / OH(C6H4)OCH3
Molekyylimassa: 124.1
Kiehumislämpötila: 243°C
Sulamislämpötila: 57 °C
Tiheys: 1.6 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.3
Leimahduspiste: 132 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 421°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.58  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aineella voi olla vaikutuksia ihossa. Tämä voi johtaa pigmentin häviämiseen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 mg/m3, TWA 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1600 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-36-43; S: (2)-24/25-26-37/39-46 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi