« Takaisin hakulomakkeelle  
ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI)ICSC: 1090 (Huhtikuu 2004)
2,2'-Atsobis(2-metyylipropaaninitriili)
2,2'-Atsodi-isobutyronitriili
2,2'-Disyano-2,2'-atsopropaani
2,2'-Dimetyyli-2,2'atsodipropionitriili
CAS #: 78-67-1
YK #: 3234
EC Numero: 201-132-3

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa. Palo- ja räjähdysvaara liuotettaessa orgaanisiin liuottimiin. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Älä altista hankaukselle tai iskulle. Suljettu systeemi, pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä runsaasti vettä, vesisumua.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Päänsärky. Pahoinvointi. Heikkous. Kouristuksia.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Viileä. Erillään vahvoista hapettimista ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
ATSOBIS(ISOBUTYRONITRIILI) ICSC: 1090
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOINEN JAUHE. 

Fysikaaliset vaarat
Aine voi kuivana varautua sähköstaattisesti pyörivän liikkeen, pneumaattisen kuljetuksen, kaatamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa lämmetessään. Tämä muodostaa myrkyllisiä tetrametyylisukkinonitriilin (ks. ICSC 1121) ja syanidin huuruja. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Voi räjähtää kuumentuessaan. Reagoi kiivaasti alkoholien, hapettimien, ketonien, kuten asetonin, aldehydien ja hiilivetyjen, kuten heptaanin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C8H12N4 / (CH3)2(CN)CN=NC(CN)(CH3)2
Molekyylimassa: 164.2
Tiheys: 1.1 g/cm³
Liukoisuus veteen 20 °C:ssa: ei liukene
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: <1
Itsesyttymislämpötila: 64°C  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Aineen hajoamislämpötilasta ei ole tietoa.
Tämän aineen terveysvaikutuksista ihmisille on riittämättömästi tietoa; suurta varovaisuutta täytyy noudattaa. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 100 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, Xn; R: 2-11-20/22-52/53; S: (2)-39-41-47-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi