« Takaisin hakulomakkeelle  
2,3,4,6-TETRAKLOORIFENOLIICSC: 1089 (Lokakuu 2005)
2,4,5,6-Tetrakloorifenoli
Fenoli, 2,3,4,6-tetrakloori-
CAS #: 58-90-2
YK #: 2020
EC Numero: 200-402-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kouristuksia.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Ripuli. Päänsärky. Huimaus. Oksentelu. Heikkous. Kouristuksia. Lihaskouristukset. Kuume. Hikoilu. Ks. Huomautukset.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku ja pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
2,3,4,6-TETRAKLOORIFENOLI ICSC: 1089
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
RUSKEAA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa syövyttäviä huuruja sisältäen kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C6H2Cl4O
Molekyylimassa: 231.9
Sulamislämpötila: 70 °C
Tiheys: 1.8 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.1 (erittäin huono)
Leimahduspiste: 100 °C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.45  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. Aineella voi olla vaikutuksia ihossa. Tämä voi johtaa klooriakneen. Ks. Huomautukset. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Aine on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
2,3,4,6-Tetrakloorifenoli kuuluu polykloorifenoleihin, jotka IARC (1999) on luokiteltu ryhmänä mahdollisesti ihmisessä syöpää aiheuttaviksi, mutta tiedot tästä aineesta ovat riittämättömät.
Tästä isomeeristä ei ole tietoa mutta tetrakloorifenolien seos voi ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä.
Nämä aineet voivat aiheuttaa akuutteja vaikutuksia aineenvaihduntaan, johtaen useiden elinten, eritoten keskushermoston, vaurioitumiseen.
Jotkin tekniset tuotteet saattavat sisältää erittäin myrkyllisiä epäpuhtauksia, kuten polykloorattuja dibentso-p-dioksiineja ja -furaaneja.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0,5 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 1.5 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 140 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 485 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 250 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.55 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 0.09 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: T, N; R: 25-36/38-50/53; S: (1/2)-26-28-37-45-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi