« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIASETOASETAATTIICSC: 1086 (Marraskuu 2003)
Asetoetikkahappometyyliesteri
Butaanihappo, 3-okso-, metyyliesteri
1-Metoksibutaani-1,3-dioni
CAS #: 105-45-3
EC Numero: 203-299-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 77°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 77°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Huimaus. Uneliaisuus. Päänsärky. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho   Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. 
PAKKAUS
 
METYYLIASETOASETAATTI ICSC: 1086
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. Reagoi hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C5H8O3
Molekyylimassa: 116.1
Kiehumislämpötila: 171.7°C
Sulamislämpötila: -27 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.08
Liukoisuus veteen, g/100ml: 50
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.17
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.0
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 77 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 280°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-14.5
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.26  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3228 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 36; S: (2)-26 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi