« Takaisin hakulomakkeelle  
DIMETYYLIKARBONAATTIICSC: 1080 (Huhtikuu 2005)
Karbonihappo, dimetyyliesteri
Metyylikarbonaatti
CAS #: 616-38-6
YK #: 1161
EC Numero: 210-478-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Erittäin helposti syttyvä.  Höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin hapettavien aineiden kanssa.  Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Älä käytä paineilmaa täyttämiseen, purkamiseen tai käsittelyyn. Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho   Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Poista kaikki syttymislähteet. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
DIMETYYLIKARBONAATTI ICSC: 1080
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä etäällä. Höyry muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen helposti. 

Kemialliset vaarat
Reagoi kiivaasti hapettimien ja kalium-tert-butoksidin kanssa. Tämä muodostaa palovaaran. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C3H6O3 / H3COCOOCH3
Molekyylimassa: 90.1
Kiehumislämpötila: 90°C
Sulamislämpötila: 3 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.07
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 25 °C:ssa: 7.4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.1
Leimahduspiste: 18 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 458°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 4.2-12.9 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on lievästi ärsyttävää silmille. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 13 g/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >5 g/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: F; R: 11; S: (2)-9-16 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi