« Takaisin hakulomakkeelle  
p-tert-BUTYYLITOLUEENIICSC: 1068 (Huhtikuu 2007)
1-Metyyli-4-tert-butyylibentseeni
4-tert-Butyylitolueeni
p-TBT
CAS #: 98-51-1
YK #: 2667
EC Numero: 202-675-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 63°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 63°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Metallinen maku suussa. Vaikeutunut hengitys. Pahoinvointi. Huimaus. Päänsärky. Vapina. Heikkous.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Sekavuus. Kouristuksia. Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Tuuletus. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

skull;toxiccancer;health haz
VAARA
Palava neste
Tappavaa hengitettynä
Haitallista nieltynä
Ärsyttää silmiä
Saattaa vahingoittaa keskushermostoa pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettynä
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Myrkyllistä vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja vahvoista hapettimista. Hyvin suljettu. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. Rakenteet, jotka estävät palon sammutusvesien valumisen ympäristöön. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
p-tert-BUTYYLITOLUEENI ICSC: 1068
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja. Reagoi voimakkaiden hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C11H16/ CH3C6H4C(CH3)3
Molekyylimassa: 148.3
Kiehumislämpötila 101.3kPa:ssa: 193°C
Sulamislämpötila: -62.5 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.86
Liukoisuus veteen, g/100ml 20 °C:ssa: 0.06 (erittäin huono)
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 80
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.00
Leimahduspiste: 63 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 510°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.7-7.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 4.35  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja hengityselimille. Altistuminen selvästi työhygieenistä raja-arvoa suuremmille pitoisuuksille voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kudosvammoihin. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 1 ppm TWA 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä vesieliöihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 1 ppm; 6,1 mg/m³ (8 h).
HTP: 5 ppm; 31 mg/m³ (kattoarvo).
LC50-arvo hengittämällä rotalla yhden tunnin kokeessa: 1500 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96h) = 2 mg/l.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi