« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2-DIKLOORIBENTSEENIICSC: 1066 (Marraskuu 2003)
orto-Diklooribentseeni
CAS #: 95-50-1
YK #: 1591
EC Numero: 202-425-9

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 66°C:en lämpötilassa.  EI avotulta.  Käytä yli 66°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Uneliaisuus. Kurkkukipu. Tajuttomuus.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Kuiva iho.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä kasvojensuojainta.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Ripuli. Pahoinvointi. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään alumiinista, hapettimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,2-DIKLOORIBENTSEENI ICSC: 1066
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja sisältäen kloorivetyä. Reagoi alumiinin ja hapettimien kanssa. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C6H4Cl2
Molekyylimassa: 147.0
Kiehumislämpötila: 180-183°C
Sulamislämpötila: -17 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.3
Liukoisuus veteen: erittäin huono
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.16
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.006
Leimahduspiste: 66 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 648°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2-9.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.38  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa ja maksassa. Altistuminen voi aiheuttaa tajunnantason laskua. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia munuaisissa ja veressä. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 25 ppm TWA; 50 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 61 mg/m3, 10 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C.
EU-OEL: 122 mg/m3, 20 ppm TWA; 306 mg/m3, 50 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 61 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 50 ppm; 300 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 500 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 8150 mg/m³.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >10 g/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 5.6-57 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 2.4 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-36/37/38-50/53; S: (2)-23-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi