« Takaisin hakulomakkeelle  
TÄRPÄTTIICSC: 1063 (Kesäkuu 2002)
Tärpätti, öljy
Pineenitärpätti
Puutärpätti
CAS #: 8006-64-2
YK #: 1299
EC Numero: 232-350-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 30°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 30°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja.  Käytä vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Sekavuus. Yskä. Päänsärky. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Polttava tunne.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Sumentunut näkö. Kipu. Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Pahoinvointi. Oksentelu. Sekavuus. Kouristuksia. Ripuli. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Peitä valunut aine kuivalla maalla, hiekalla tai muulla ei-palavalla aineella. Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. ÄLÄ huuhdo viemäriin. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. Henkilönsuojaimet: paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään vahvoista hapettimista ja yhteensopimattomista aineista. Ks. Kemialliset vaarat. Viileä. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
Meriympäristölle vaarallinen. 
TÄRPÄTTI ICSC: 1063
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja, sisältäen hiilimonoksidia. Hajoaa hitaasti ilman ja valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa hapettumistuotteita, jotka ovat myrkyllisempiä ja ärsyttävämpiä kuin itse tärpätti. Reagoi kiivaasti hapettimien, halogeenien, palavien aineiden ja mineraalihappojen kanssa. Syövyttää muoveja ja kumia. 

Molekyylikaava: C10H16 (noin)
Molekyylimassa: 136 (noin)
Kiehumislämpötila: 149-180°C
Sulamislämpötila: -50 - -60 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.25 - 0.67
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.6 - 4.8
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 30-46 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 220-255°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.8-6 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Höyry on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Liuoksen nieleminen voi aiheuttaa aineen joutumisen keuhkoihin ja kemiallisen keuhkotulehduksen vaaran. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa, virtsarakossa ja munuaisissa. Tämä voi johtaa ärtyisyyteen, kouristuksiin ja munuaisvikaan. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa sydämen tiheälyöntisyyttä, tajuttomuutta, hengitysvajetta ja kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 20 ppm TWA; (SEN); A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: 28 mg/m3, 5 ppm; hetkellisyysluokka: II(2); imeytyy ihon läpi (H); herkistää ihoa (SH); raskausvaarallisuusryhmä: D 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. Aine voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesistöissä. 

HUOMAUTUKSET
Haju ei varoita työhygieenisen raja-arvon ylittymisestä.
Tärpättiä saadaan liuotinuutolla havupuiden pihkasta.
Tärpätti on seos, joka muodostuu pääasiassa terpeenihiilivedyistä.
Tarkka koostumus vaihtelee jalostusmenetelmien sekä havupuun iän, sijaintipaikan ja lajin mukaan. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 25 ppm; 140 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 50 ppm; 280 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 5760 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 13700 mg/m³.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 10-20/21/22-36/38-43-51/53-65; S: (2)-36/37-46-61-62 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi