« Takaisin hakulomakkeelle  
OKTAKLOORINAFTALEENIICSC: 1059 (Maaliskuu 2000)
Perkloorinaftaleeni
CAS #: 2234-13-1
EC Numero: 218-778-7

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
 
PAKKAUS
 
OKTAKLOORINAFTALEENI ICSC: 1059
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VAHAMAISTA KELTAISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä. 

Molekyylikaava: C10Cl8
Molekyylimassa: 403.7
Kiehumislämpötila: 440°C
Sulamislämpötila: 192 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 2.0
Liukoisuus veteen: ei liukene
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: <0.13
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 5.88/6.2  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia maksassa. Tämä voi johtaa kudosvaurioihin. 

Hengitystieriski
 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.1 mg/m3, TWA; 0.3 mg/m3 STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Tämä kemikaali voi kertyä ihmisen ravintoketjussa, esimerkiksi kaloihin. Tätä ainetta ei saa päästää ympäristöön sen pysyvyyden vuoksi. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (kloorinaftaleenit): 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP (kloorinaftaleenit): 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi