« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTIICSC: 1056 (Lokakuu 1999)
Glykolidinitraaatti
EGDN
Nitroglykoli
CAS #: 628-96-6
EC Numero: 211-063-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Palo- ja räjähdysvaara. Räjähde.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin). Käytä kipinöimättömiä työkaluja. Älä altista hankaukselle tai iskulle.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia. Evakuoi alue, sammuta palo vain räjähdykseltä suojatusta paikasta.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Päänsärky. Huimaus. Pahoinvointi. Heikkous. Kasvojen punoitus. Rintakipu. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho VOI IMEYTYÄ! Ks. Hengitystiet.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät   Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Evakuoi vaara-alue! Kysy asiantuntijalta neuvoja! Henkilönsuojaimet: täydellinen suojavaatetus, paineilmahengityslaite. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Säilytä erillisessä rakennuksessa. Erillään hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Viileä. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
ETYLEENIGLYKOLIDINITRAATTI ICSC: 1056
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELLERTÄVÄ ÖLJYMÄINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Voi hajota herkästi iskusta, hankauksessa tai tärähdyksessä. Palaessa muodostuu myrkyllisiä huuruja sisältäen typen oksideja. Reagoi happojen kanssa. 

Molekyylikaava: C2H4N2O6 / NO2-OCH2CH2O-NO2
Molekyylimassa: 152.1
Kiehumislämpötila: 114°C (räjähtää)
Sulamislämpötila: -22 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.49
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.5
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.2
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 1.16  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine voi aiheuttaa vaikutuksia sydän- ja verisuonielimistössä. Tämä voi johtaa äkilliseen verenpaineen alenemiseen. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta voi syntyä melko nopeasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva altistuminen johtaa sietokyvyn kasvuun ja lyhytaikainen tauko altistumisessa voi johtaa kuolemaan. Toistuva altistuminen johtaa sietokyvyn kasvuun ja lyhytaikainen tauko altistumisessa voi johtaa kuolemaan. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.05 ppm TWA; (iho).
MAK: 0.063 mg/m3, 0.01 ppm; hetkellisyysluokka: II(1); imeytyy ihon läpi (H); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Työstäpoissaolon aikana ilmenevät oireet, kuten rintakipu ja sydämentykytys voivat viitata aineesta johtuvaan myrkyllisyyteen. Vastaavaan lääkäriin tulee heti ottaa yhteyttä.
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin.
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.03 ppm; 0.2 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 0.1 ppm; 0.6 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 460 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 3800 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: E, T+; R: 2-26/27/28-33; S: (1/2)-33-35-36/37-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi