« Takaisin hakulomakkeelle  
DIPROPYLEENIGLYKOLIICSC: 1055 (Huhtikuu 2000)
2,2'-Dihydroksidipropyylieetteri
1,1'-Dimetyylidietyleeniglykoli
1,1'-Oksidipropan-2-oli
bis(2-Hydroksipropyyli)eetteri
CAS #: 110-98-5
EC Numero: 203-821-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
 
DIPROPYLEENIGLYKOLI ICSC: 1055
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HIEMAN VISKOOSINEN VÄRITÖN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
 

Molekyylikaava: C6H14O3 / CH3CHOHCH2OCH2CHOHCH3
Molekyylimassa: 134.2
Kiehumislämpötila: 232°C
Sulamislämpötila: -40 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.0
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 4
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.63
Leimahduspiste: 138 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 310°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.2-12.6
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.7/-1.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on lievästi ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, nitriilikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 14850 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi