« Takaisin hakulomakkeelle  
AMMONIUMKLORIDIICSC: 1051 (Joulukuu 2000)
CAS #: 12125-02-9
EC Numero: 235-186-4

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Ei palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.        Jos palo on lähiympäristössä, käytä sopivaa sammutusainetta.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Pahoinvointi. Kurkkukipu. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Lepo. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: pölyä suodattava hengityksensuojain (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Huuhdo loput runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään ammoniumnitraatista ja kaliumkloraatista. Kuiva. 
PAKKAUS
 
AMMONIUMKLORIDI ICSC: 1051
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
HAJUTONTA VÄRITÖNTÄ-VALKOISTA HYGROSKOOPPISTA KIINTEÄÄ AINETTA ERI MUODOISSA. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kuumentuessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja ärsyttäviä huuruja (typen oksideja, ammoniakkia ja kloorivetyä). Liuos vedessä on heikko happo. Reagoi kiivaasti ammoniumnitraatin ja kaliumkloraatin kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Syövyttää kuparia ja sen yhdisteitä. 

Molekyylikaava: NH4Cl
Molekyylimassa: 53.5
Kiehumislämpötila: 520°C
Hajoaa 338 °C:ssa
Tiheys: 1.5 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 28.3
Höyrynpaine, kPa 160 °C:ssa: 0.13  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä pölyä tai huurua ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua kiusallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 mg/m3, TWA; 20 mg/m3 STEL 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP (epäorgaaninen pöly): 10 mg/m³ (8 h).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1650 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 0.21-2.1 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn; R: 22-36; S: (2)-22 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi