« Takaisin hakulomakkeelle  
1,2,4-TRIKLOORIBENTSEENIICSC: 1049 (Marraskuu 2003)
1,2,4-Triklooribentsoli
Triklooribentseeni (epäsymmetrinen)
CAS #: 120-82-1
YK #: 2321
EC Numero: 204-428-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Polttava tunne.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Kuiva iho. Punoitus. Karheus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Kurkkukipu. Oksentelu.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Jos kiinteänä: lakaise vuotanut aine suljettaviin astioihin. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, hapoista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa.
Meriympäristölle vaarallinen. 
1,2,4-TRIKLOORIBENTSEENI ICSC: 1049
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä huuruja sisältäen kloorivetyä. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C6H3Cl3
Molekyylimassa: 181.5
Kiehumislämpötila: 213°C
Sulamislämpötila: 17 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.5
Liukoisuus veteen, mg/l: 34.6
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 40
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 6.26
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.002
Leimahduspiste: 105 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 571°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.5-6.6 (150 °C:ssa)
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 3.98  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy melko hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Aine poistaa rasvaa iholta, mikä voi aiheuttaa kuivumista tai halkeilua. Aineella voi olla vaikutuksia maksassa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 5 ppm STEL.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 3B.
EU-OEL: 15.1 mg/m3, 2 ppm TWA; 37.8 mg/m3, 5 ppm STEL; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on myrkyllistä vesieliöille. Tämä kemikaali voi kertyä kaloihin. 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Ks. ICSC 0344 ja 1222. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 2 ppm; 15 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 5 ppm; 38 mg/m³ (15 min) (iho).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 756 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: 6139 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 2.9-21 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-38-50/53; S: (2)-23-37/39-60-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi