« Takaisin hakulomakkeelle  
NATRIUMSULFIDI (VEDETÖN)ICSC: 1047 (Lokakuu 2002)
Natriummonosulfidi
CAS #: 1313-82-2
YK #: 1385
EC Numero: 215-211-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty. EI saa päästää kosketuksiin happojen tai hapettavien aineiden kanssa.    Käytä runsaasti vettä, vesisumua, vaahtoa, kuivaa jauhetta.   

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu.  Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia, riisu sitten tahriintunut vaatetus ja huuhtele uudestaan. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Sumentunut näkö. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  ÄLÄ oksennuta. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Poista kaikki syttymislähteet. Peitä valunut aine kuivalla maalla tai hiekalla. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.2; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Erillään hapoista ja hapettimista. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Kuiva. 
PAKKAUS
Ilmatiivis. 
NATRIUMSULFIDI (VEDETÖN) ICSC: 1047
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA-KELTAISIA HYGROSKOOPPISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Hajoaa kosketuksessa happojen tai veden kanssa. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Tämä lisää palovaaraa. Liuos vedessä on vahva emäs. Reagoi kiivaasti hapon kanssa ja syövyttää. Reagoi kiivaasti hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: Na2S
Molekyylimassa: 78.04
Hajoaa 920-950 °C:ssa
Tiheys: 1.86 g/cm³
Itsesyttymislämpötila: >480°C
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -3.5  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
Tämä aine voi aiheuttaa vaaraa ympäristölle. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää vesieliöihin. 

HUOMAUTUKSET
Muita YK-numeroita: 1849, natriumsulfidi, vettä 30% tai enemmän, vaaraluokka: 8, pakkausryhmä: II. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 208 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C, N; R: 31-34-50; S: (1/2)-26-45-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi