« Takaisin hakulomakkeelle  
TRIETANOLIAMIINIICSC: 1034 (Kesäkuu 2003)
2,2',2"-Nitrilotrietanoli
Trihydroksitrietyyliamiini
CAS #: 102-71-6
EC Numero: 203-049-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä runsaasti vettä, alkoholia kestävää vaahtoa, kuivaa jauhetta, hiilidioksidia.   

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu.  Käytä paikallispoistoa. Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. 
Silmät Punoitus.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Juota vettä 1 tai 2 lasillista. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Kokoa vuotava ja valunut neste kannellisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Huuhdo sitten runsaalla vedellä. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapettimista. Hyvin suljettu. Kuiva. 
PAKKAUS
 
TRIETANOLIAMIINI ICSC: 1034
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN VISKOOSINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE TAI KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine on heikko emäs. Reagoi hapettimien kanssa. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä ja syövyttäviä huuruja sisältäen typen oksideja. 

Molekyylikaava: C6H15NO3 / (CH2OHCH2)3N
Molekyylimassa: 149.2
Kiehumislämpötila: 335.4°C
Sulamislämpötila: 21.6 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.1
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: <1
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.1
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.0
Leimahduspiste: 179 °C
Itsesyttymislämpötila: 324°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 3.6-7.2
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -2.3  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK: (hengittyvä jae): 1 mg/m3; hetkellisyysluokka: I(1); raskausvaarallisuusryhmä: C 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 5 mg/m³ (8 h).
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: butyylikumi, luonnonkumi, kloropreenikumi, nitriilikumi, polyvinyylialkoholi, polyvinyylikloridi, fluorikumi, etyleenivinyylialkoholi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 4920 ul/kg.
LD50-arvo ihon kautta rotalla: >16 ml/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >20 ml/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi