« Takaisin hakulomakkeelle  
RESORSINOLIICSC: 1033 (Elokuu 2003)
1,3-Bentseenidioli
1,3-Dihydroksibentseeni
3-Hydroksifenoli
Resorsini
CAS #: 108-46-3
YK #: 2876
EC Numero: 203-585-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava.    EI avotulta.  Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vesisumua, jauhetta.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Vatsakipu. Siniset huulet, kynnet ja iho. Sekavuus. Kouristuksia. Yskä. Huimaus. Päänsärky. Pahoinvointi. Kurkkukipu. Tajuttomuus.  Käytä paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja, kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Oksennuta (VAIN TAJUISSAAN OLEVIA!). Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain, P2-luokan suodatin haitallisia hiukkasia vastaan. ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. Kokoa loput varovasti. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 6.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään yhteensopimattomista aineista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
RESORSINOLI ICSC: 1033
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VALKOISIA KITEITÄ. MUUTTUU VAALEANPUNAISEKSI ILMAN JA VALON VAIKUTUKSESTA TAI KOSKETUKSESSA RAUDAN KANSSA. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Reagoi voimakkaiden hapettimien, ammoniakin ja aminoyhdisteiden kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C6H6O2
Molekyylimassa: 110.1
Kiehumislämpötila: 280°C
Sulamislämpötila: 110 °C
Tiheys: 1.28 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml: 140
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 0.065
Leimahduspiste: 127 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 607°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-?
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 0.79-0.93  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen aerosolia, ihon läpi ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia veressä. Tämä voi johtaa methemoglobiinin muodostumiseen. Vaikutukset voivat ilmetä viivästyneinä. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta ei synny tai syntyy hyvin hitaasti haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa; ruiskutuksen tai levityksen yhteydessä kuitenkin paljon nopeammin. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen harvoissa tapauksissa. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 10 ppm TWA; 20 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi).
MAK: herkistää ihoa (SH).
EU-OEL: 45 mg/m3, 10 ppm TWA; (iho) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Altistumisen määrästä riippuen määräaikainen lääkärintarkistus on tarpeen.
Erityiset hoitomenetelmät ovat välttämättömät tämän aineen aiheuttamassa myrkytyksessä; tarkoituksenmukaiset tarvikkeet ohjeineen täytyy olla saatavilla.
ÄLÄ vie työvaatteita kotiin. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 10 ppm; 46 mg/m³ (8 h).
HTP: 20 ppm; 91 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 301 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 3360 mg/kg.
Aineelle työssä altistuminen aiheuttaa vaaraa ihmisen lisääntymisterveydelle (VN asetus 603/2015). Naistyöntekijöitä neuvotaan ottamaan yhteys työterveyshuoltoon heti raskauden alettua tai raskauden suunnitteluvaiheessa.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 53.4 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xn, N; R: 22-36/38-50; S: (2)-26-61 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi