« Takaisin hakulomakkeelle  
METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI (tekninen tuote)ICSC: 1028 (Lokakuu 2005)
2-Butanoniperoksidi
Etyylimetyyliketoniperoksidi
Metyylietyyliketonihydroperoksidi
MEKP
CAS #: 1338-23-4
YK #: 3101
EC Numero: 215-661-2

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa happojen, emästen tai pelkistävien aineiden kanssa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin happojen, emästen, pelkistävien aineiden tai kuumien pintojen kanssa.    Käytä vesisumua, jauhetta, hiilidioksidia, kuivaa hiekkaa, vaahtoa.  Sammuta palo suojatusta paikasta käsin. 

 NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Polttava tunne. Vaikeutunut hengitys. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus. Kipu. Ihon palovammat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Vatsakipu. Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Sokki tai kollapsi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota vettä 1 tai 2 lasillista. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin muovisiin astioihin niin kauas kuin mahdollista. ÄLÄ imeytä sahanpuruun tai muihin palaviin aineisiin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 5.2; YK-lisävaara: 1 ja 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Varastoi vain stabiloituna. Hyvin suljettu. Ks. Kemialliset vaarat. 
PAKKAUS
 
METYYLIETYYLIKETONIPEROKSIDI (tekninen tuote) ICSC: 1028
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Kuumeneminen voi aiheuttaa kiivaan palamisen tai räjähdyksen. Palaessa muodostuu myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja. Aine on voimakas hapetin. Reagoi kiivaasti palavien ja pelkistävien materiaalien, amiinien, metallien, vahvojen happojen ja vahvojen emästen kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C8H16O4
Molekyylimassa: 176.2
Hajoaa >80 °C:ssa
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.10-1.17
Liukoisuus veteen: erittäin huono 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. 

Hengitystieriski
Ilmaan voi nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus levityksen yhteydessä. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 0.2 ppm STEL 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Teknisessä tuotteessa on 40-60% laimenninta (esim. dimetyyliftalaattia, sykloheksanoliperoksidia, diallyyliftalaattia) räjähtämisherkkyyden vähentämiseksi.
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan.
Huuhtele tahriintuneet vaatteet runsaalla vedellä (palovaaran vuoksi).
Muita YK-numeroita: 3105, 3107 (orgaaninen peroksidi). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.2 ppm; 1.5 mg/m³ (15 min).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 470 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 3600 mg/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi