« Takaisin hakulomakkeelle  
ETYLEENISYANOHYDRIINIICSC: 1026 (Lokakuu 2001)
3-Hydroksipropionitriili
2-Syanoetanoli
Glykolisyanohydriini
Metanoliasetonitriili
CAS #: 109-78-4
EC Numero: 203-704-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.    EI avotulta.    Käytä jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.   

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet   Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen   Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Kokoa vuotava ja valunut neste suljettaviin astioihin niin kauas kuin mahdollista. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Erillään hapoista, emäksistä ja hapettimista. Viileä. Kuiva. Säilytä huoneessa, jossa on hyvä ilmanvaihto. 
PAKKAUS
 
ETYLEENISYANOHYDRIINI ICSC: 1026
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN-KELTAINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua orgaanisten emästen vaikutuksesta. Hajoaa kuumentuessaan ja kosketuksissa happojen, happohuurujen ja veden kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä huuruja sisältäen syaanivetyä. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. 

Molekyylikaava: C3H5NO / HOCH2CH2CN
Molekyylimassa: 71.08
Hajoaa 228 °C:ssa
Sulamislämpötila: -46 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.04
Liukoisuus veteen: sekoittuu
Höyrynpaine, Pa 25 °C:ssa: 10.7
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 2.45
Leimahduspiste: 129 °C o.c.
Itsesyttymislämpötila: 494°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.3-12.1
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.94  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille ja iholle. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Tämä aine ei ole niin haitallinen kuin jotkut muut nitriilit, jotka muodostavat helposti vetysyanidia elimistössä. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 3200 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 5 ml/kg.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi