« Takaisin hakulomakkeelle  
KAMFERIICSC: 1021 (Heinäkuu 2003)
2-Bornanoni
2-Camfanoni
1,7,7-Trimetyylibisyklo(2.2.1)heptan-2-oni
CAS #: 76-22-2
YK #: 2717
EC Numero: 200-945-0

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 66°C:en lämpötilassa. Hienojakoiset hiukkaset muodostavat räjähtäviä seoksia ilmassa.  EI avotulta.  Käytä yli 66°C:ssa suljettua prosessia ja ilmanvaihtoa. Suljettu prosessi, ilmanvaihto, räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksytyt sähkölaitteet ja valaistus. Estä pölyn kertyminen.  Käytä vesisumua, jauhetta, vaahtoa, hiilidioksidia.   

 ESTÄ PÖLYN LEVIÄMINEN!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Lisäksi ks. Nieleminen.  Käytä ilmanvaihtoa (ei jos jauheena), paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä sangallisia suojalaseja tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne kurkussa ja rinnassa. Pahoinvointi. Oksentelu. Ripuli. Päänsärky. Sekavuus. Kouristuksia. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Juota veteen lietettyä aktiivihiiltä. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja hiukkasille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). Tuuletus. Poista kaikki syttymislähteet. Lakaise valunut aine kannellisiin astioihin. Jos tarkoituksenmukaista, kostuta ensin pölyämisen estämiseksi. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 4.1; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Erillään vahvoista hapettimista, vahvoista pelkistävistä aineista, klooratuista liuottimista ja elintarvikkeista ja eläinravinnosta. Hyvin suljettu. Ilmanvaihto lattiatasosta. 
PAKKAUS
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
KAMFERI ICSC: 1021
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITTÖMIÄ TAI VALKOISIA KITEITÄ, JOILLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Pölyräjähdys on mahdollinen hienojakoisen tai rakeisen aineen sekoittuessa ilman kanssa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa myrkyllisiä kaasuja ja ärsyttäviä huuruja. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien, vahvojen pelkistysaineiden ja kloorattujen liuottimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C10H16O
Molekyylimassa: 152.3
Kiehumislämpötila: 204°C
Sulamislämpötila: 180 °C
Härmistyy huoneenlämpötilassa
Tiheys: 0.99 g/cm³
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.12
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 27
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 5.24
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1
Leimahduspiste: 66 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 466°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 0.6-3.5 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aine voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kouristuksiin ja hengityksen lamaantumiseen. Nieleminen voi aiheuttaa kuoleman. 

Hengitystieriski
Tästä aineesta syntyy haitallinen pitoisuus ilmaan haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: 2 ppm TWA; 3 ppm STEL; A4 (ei luokiteltavissa ihmiselle syöpää aiheuttavaksi aineeksi) 

YMPÄRISTÖ
 

HUOMAUTUKSET
Kamferilla on kaksi optista isomeeriä (CAS 464-48-2 ja 464-49-3) ja raseeminen seos (CAS 21368-68-3). 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 0.3 ppm; 1.9 mg/m³ (8 h).
HTP: 0.9 ppm; 5.7 mg/m³ (15 min).  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi