« Takaisin hakulomakkeelle  
gamma-BUTYROLAKTONIICSC: 1020 (Toukokuu 2018)
1,4-Butanolidi
Butyyrihappolaktooni
Tetrahydro-2-furanoni
Dihydro-2(3H)-furanoni
CAS #: 96-48-0
EC Numero: 202-509-5

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Tulipalo- ja räjähdysvaara kosketuksessa yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat.  EI avotulta.  EI saa joutua kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa: Ks. Kemialliset vaarat  Käytä vesisumua, jauhetta, alkoholia kestävää vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

   
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Yskä. Kurkkukipu. Uneliaisuus.  Käytä ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Hakeudu lääkärin hoitoon, jos tunnet huonovointisuutta. 
Iho VOI IMEYTYÄ!  Suojakäsineet.  Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. 
Silmät Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista). Toimita välittömästi lääkärin hoitoon. 
Nieleminen Oksentelu. Uneliaisuus. Vaikeutunut hengitys. Tajuttomuus.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

correxcl mark;warn
VAARA
Haitallista nieltynä
Vaurioittaa vakavasti silmiä
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta tai huimausta
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
 

VARASTOINTI
Säilytä vain alkuperäisessä astiassa. Erillään hapoista, alkoholeista, amiineista, emäksistä ja hapettimista. Kuiva. Hyvin suljettu. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
gamma-BUTYROLAKTONI ICSC: 1020
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN ÖLJYMÄINEN HYGROSKOOPPINEN NESTE. 

Fysikaaliset vaarat
 

Kemialliset vaarat
Reagoi happojen, emästen, alkoholien, amiinien ja hapettimien kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Hajoaa palaessaan. Tämä muodostaa ärsyttäviä huuruja. 

Molekyylikaava: C4H6O2
Molekyylimassa: 86.1
Kiehumislämpötila: 204°C
Sulamislämpötila: -44 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.13 (20°C)
Liukoisuus veteen: erittäin liukeneva
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.15
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 3.0
Leimahduspiste: 98 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 455°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1.4-16.0
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: -0.64  


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengittämällä sen höyryä, nieltynä ja ihon läpi. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Aine on voimakkaasti ärsyttävää silmille. Nieleminen voi aiheuttaa vaikutuksia keskushermostossa. Tämä voi johtaa kiihtymykseen ja keskushermoston lamaantumiseen. Altistuminen korkeille pitoisuuksille voi aiheuttaa hengitysvajetta, kouristuksia ja tajuttomuutta. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK imeytyy ihon läpi (H) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Alkoholin käyttö lisää aineen haitallista vaikutusta. 

LISÄTIETOJA
Työpaikan ilman epäpuhtauksien haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot):
HTP: 50 ppm; 14 mg/m³ (8 h) (iho).
HTP: 250 ppm; 70 mg/m³ (15 min) (iho).
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1540 mg/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: >5100 mg/m³.  EU-luokitus
 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2022, palaute: kemikaalikortit(a)ttl.fi