« Takaisin hakulomakkeelle  
n-BUTYYLIMETAKRYLAATTIICSC: 1018 (Marraskuu 2009)
2-Metyylibutyyliakrylaatti
2-Propeenihappo, 2-metyyli-, butyyliesteri
Butyyli-2-metakrylaatti
Metakryylihappo, butyyliesteri
CAS #: 97-88-1
YK #: 2227
EC Numero: 202-615-1

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Helposti syttyvä.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 50°C:en lämpötilassa.  EI avotulta, EI kipinöitä. Tupakointi kielletty.  Käytä yli 50°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Estä sähköstaattisten varausten muodostuminen (esim. maadoituksin).  Käytä vaahtoa, hiilidioksidia.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. 

 VÄLTÄ KAIKKEA KOSKETUSTA!  
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Kurkkukipu. Yskä. Vaikeutunut hengitys.  Käytä ilmanvaihtoa, paikallispoistoa tai hengityksensuojainta.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Toimita lääkärin hoitoon. 
Iho Punoitus.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele ja pese iho vedellä ja saippualla. Toimita lääkärin hoitoon . 
Silmät Kyynelvuoto. Punoitus. Kipu.  Käytä naamiomallisia suojalaseja.  Huuhtele runsaalla vedellä (poista piilolinssit mikäli mahdollista). 
Nieleminen Yskä. Kurkkukipu. Vatsan kouristavia kipuja. Pahoinvointi.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana.  Huuhtele suu. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: suodattava hengityksensuojain orgaanisille kaasuille ja höyryille (suojaimen valinnassa huomioitava ilmassa oleva pitoisuus). ÄLÄ päästä tätä kemikaalia leviämään ympäristöön. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VAROITUS
Syttyvä neste ja höyry
Ärsyttää ihoa ja silmiä
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion
Voi aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä
Voi olla haitallista nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin
Haitallista vesieliöille 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 3; YK-pakkausryhmä: III 

VARASTOINTI
Paloturvallinen tila. Erillään hapettimista. Viileä. Kuiva. Säilytä pimeässä. Varastoi vain stabiloituna. Säilytä alueella, jossa aineella ei ole pääsyä salaojaan tai viemäriin. 
PAKKAUS
 
n-BUTYYLIMETAKRYLAATTI ICSC: 1018
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
VÄRITÖN NESTE, JOLLA TUNNUSOMAINEN HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Sähköstaattisia varauksia voi syntyä virtauksen, sekoittamisen jne. seurauksena. 

Kemialliset vaarat
Aine voi polymeroitua kuumentuessaan, kosteuden, hapettimien tai valon vaikutuksesta. Tämä muodostaa palo- tai räjähdysvaaran. 

Molekyylikaava: C8H14O2 / CH2C(CH3)COO(CH2)3CH3
Molekyylimassa: 142.2
Kiehumislämpötila: 163°C
Sulamislämpötila: -50 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 0.9
Liukoisuus veteen, g/100ml 25 °C:ssa: 0.08 (erittäin huono)
Höyrynpaine, kPa 20 °C:ssa: 0.3
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.9
Suhteellinen tiheys höyry/ilma-seokselle 20 °C:ssa (ilma = 1): 1.01
Leimahduspiste: 50 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 290°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 1-8
Oktanoli/vesi-jakaantumiskerroin, log Pow: 2.26-3.01
Viskositeetti: 1.02 mm²/s 24 °C:ssa 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on ärsyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Aineen nieleminen voi aiheuttaa oksentamista, joka voi johtaa aspiraatiosta johtuvaan keuhkotulehdukseen. Lääkärin tarkkailu on tarpeen. 

Hengitystieriski
Ei tiedetä, kuinka nopeasti tästä aineesta muodostuu ilmaan haitallinen pitoisuus haihtumalla 20 °C:ssa. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
Toistuva tai pitkäaikainen kosketus voi aiheuttaa ihon herkistymisen. 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
MAK herkistää ihoa (SH) 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Aineeseen lisätty stabilaattori tai inhibiittori voi muuttaa aineen myrkyllisyyttä; ota yhteys asiantuntijaan. 

LISÄTIETOJA
LD50-arvo suun kautta rotalla: 16 g/kg.
LC50-arvo hengittämällä rotalla 4 tunnin kokeessa: 4910 ppm.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: >2000 mg/kg.
Välitön myrkyllisyys kalalle LC50 (96 h) = 11 mg/l ja vesikirpulle EC50 (48 h) = 32 mg/l.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: Xi; R: 10-36/37/38-43; S: (2); Huomautus: D 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi