« Takaisin hakulomakkeelle  
BENTSOYYLIKLORIDIICSC: 1015 (Huhtikuu 2000)
Bentseenikarbonyylikloridi
Bentsoehappokloridi
alfa-Klooribentsaldehydi
CAS #: 98-88-4
YK #: 1736
EC Numero: 202-710-8

  VÄLITTÖMÄT VAARAT TORJUNTA SAMMUTUS
PALO & RÄJÄHDYS Palava. Monet reaktiot voivat aiheuttaa palon tai räjähdyksen. Vapauttaa ärsyttäviä tai myrkyllisiä huuruja (tai kaasuja) palossa.  Räjähtäviä höyry-ilma-seoksia voi muodostua yli 72°C:en lämpötilassa.  EI avotulta. EI saa päästää kosketuksiin yhteensopimattomien aineiden kanssa. Ks. Kemialliset vaarat. EI saa päästää kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.  Käytä yli 72°C:ssa suljettua prosessia, ilmanvaihtoa ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita.  Käytä alkoholia kestävää vaahtoa, jauhetta, hiilidioksidia. EI vettä.  Tulipalotilanteessa: jäähdytä säiliöitä vesisuihkuilla. EI suoraa kosketusta veden kanssa. 

 ESTÄ SUMUN MUODOSTUMINEN! NOUDATA VAROVAISUUTTA! OTA KAIKISSA TAPAUKSISSA YHTEYS LÄÄKÄRIIN! 
  OIREET TORJUNTA ENSIAPU
Hengitystiet Polttava tunne. Yskä. Vaikeutunut hengitys. Kurkkukipu. Vaikeutunut hengitys. Oireet voivat viivästyä. Ks. Huomautukset.  Vältä pölyn ja sumun hengittämistä. Käytä suljettua prosessia tai ilmanvaihtoa.  Raitis ilma, lepo. Puoli-istuva asento. Tekohengitystä voidaan tarvita. Toimita lääkärin hoitoon. Ks. Huomautukset. 
Iho Punoitus. Ihon palovammat. Polttava tunne. Kipu. Rakkulat.  Suojakäsineet. Suojavaatetus.  Riisu tahriintunut vaatetus. Huuhtele iho runsaalla vedellä tai suihkulla. Toimita lääkärin hoitoon . Käytä suojakäsineitä antaessasi ensiapua. 
Silmät Punoitus. Kipu. Vakavia syviä palovammoja.  Käytä kasvojensuojainta tai silmiensuojainta yhdessä hengityksensuojaimen kanssa.  Huuhtele ensin runsaalla vedellä usean minuutin ajan (poista piilolinssit mikäli mahdollista), toimita sitten lääkäriin. 
Nieleminen Polttava tunne. Vatsakipu. Sokki tai kollapsi. Lisäksi ks. Hengitystiet.  Älä syö, juo tai tupakoi työn aikana. Pese kädet ennen ateriointia.  Huuhtele suu. Lepo. ÄLÄ oksennuta. Toimita lääkärin hoitoon . 

TOIMINTA VUODON SATTUESSA LUOKITUS & MERKINNÄT
Henkilönsuojaimet: kemikaalisuojapuku, paineilmahengityslaite. Kokoa vuotava neste suljettaviin astioihin. Imeytä jäljelle jäävä neste hiekkaan tai reagoimattomaan imeytysaineeseen. Säilytä ja hävitä sitten paikallisten määräysten mukaisesti. ÄLÄ huuhdo viemäriin. 

GHS-järjestelmän mukainen luokitus ja merkinnät

 

Kuljetus
YK-luokitus
YK-vaaraluokka: 8; YK-pakkausryhmä: II 

VARASTOINTI
Ks. Kemialliset vaarat. Erillään elintarvikkeista ja eläinravinnosta ja yhteensopimattomista aineista. Kuiva. Hyvin suljettu. 
PAKKAUS
Ilmatiivis.
Älä kuljeta elintarvikkeiden ja eläinravinnon kanssa. 
BENTSOYYLIKLORIDI ICSC: 1015
FYSIKAALISET & KEMIALLISET TIEDOT

Fysikaalinen olomuoto; esiintyminen
SAVUAVA VÄRITÖN NESTE, JOLLA PISTÄVÄ HAJU. 

Fysikaaliset vaarat
Höyry on ilmaa raskaampaa. 

Kemialliset vaarat
Hajoaa kosketuksessa kuumien pintojen tai liekkien kanssa. Tämä muodostaa erittäin myrkyllisiä ja syövyttäviä kaasuja (fosgeenia ja kloorivetyä). Hajoaa nopeasti kuumentuessaan ja kosketuksissa emästen, alkoholien, amiinien ja dimetyylisulfoksidin (ks. ICSC 0459) kanssa. Tämä muodostaa palo- ja räjähdysvaaran. Reagoi kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa. Reagoi veden ja höyryn kanssa. Tämä muodostaa lämpöä ja syövyttäviä huuruja (kloorivety - ks. ICSC 0163). Syövyttää monia metalleja. Tämä muodostaa syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). Joutuessaan kosketuksiin metallisuolojen kehittää syttyvää/räjähtävää kaasua (vety - ks. ICSC 0001). 

Molekyylikaava: C7H5ClO / C6H5COCl
Molekyylimassa: 140.57
Kiehumislämpötila: 197.2°C
Sulamislämpötila: -1 °C
Suhteellinen tiheys (vesi = 1): 1.21
Liukoisuus veteen: reaktio
Höyrynpaine, Pa 20 °C:ssa: 50
Suhteellinen höyryn tiheys (ilma = 1): 4.88
Leimahduspiste: 72 °C c.c.
Itsesyttymislämpötila: 197.2°C
Syttymisrajat, tilavuus-% ilmassa: 2.5-27 


ALTISTUMINEN & TERVEYSVAIKUTUKSET

Altistumisreitit
Aine voi imeytyä elimistöön hengitysteitse ja nieltynä. 

Lyhytaikaisen altistumisen vaikutukset
Kyynelvuotoa aiheuttava. Aine on syövyttävää silmille, iholle ja hengityselimille. Syövyttävää nieltynä. Höyryn tai aerosolin hengittäminen voi aiheuttaa keuhkopöhön. Ks. Huomautukset. 

Hengitystieriski
Haihtuminen 20 °C:ssa on merkityksetöntä; ilmaan voi kuitenkin nopeasti muodostua haitallinen hiukkaspitoisuus. 

Pitkäaikaisen tai toistuvan altistumisen vaikutukset
 


TYÖHYGIEENISET RAJA-ARVOT
TLV: (kattoarvo): 0.5 ppm STEL.
MAK: imeytyy ihon läpi (H); syöpävaarallisuusluokka: 1 

YMPÄRISTÖ
Aine on haitallista vesieliöille. 

HUOMAUTUKSET
Reagoi kiivaasti sammutusaineiden, kuten veden kanssa.
Työhygieenistä raja-arvoa ei pitäisi ylittää missään altistumisen vaiheessa.
Keuhkopöhön oireet ilmaantuvat usein vasta tuntien kuluttua, ja fyysinen rasitus pahentaa niitä. Lepo ja lääkärin tarkkailu ovat siten tärkeitä.
Lääkärin tai muun lääkintähenkilön välittömästi aloittaman hengitystä tukevan hoidon tarpeellisuutta tulee harkita. 

LISÄTIETOJA
Suositeltavia suojakäsinemateriaaleja: polyvinyylialkoholi, fluorikumi.
LD50-arvo suun kautta rotalla: 1900 mg/kg.
LD50-arvo ihon kautta kaniinilla: 790 mg/kg.  EU-luokitus
Varoitusmerkki: C; R: 34; S: (1/2)-26-45 

ILO, WHO ja EU eivät ole vastuussa korttien käännösten laadusta tai oikeellisuudesta tai tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.
© Suomenkieliset kemikaalikortit, Työterveyslaitos, 2023, palaute: kemikaalikortit [a] ttl.fi